Sak til Fyllingen Håndballs Årsmøte 14. juni 2021

Fyllingen Håndball Elite (FyllingenBergen) – ønsker å tre ut av Fyllingen Idrettslagsalliansen.

Elitesatsing er en mer profesjonell øvelse, samt at økonomi er et krevende og usikkert element. For å sikre at bredden ikke risikerte sin økonomi i en slik satsing ble det organisert i to selvstendige klubber. Ingen andre endringer ble gjort før vi i 2014 så behovet for utvikling av den profesjonelle klubben og planla for dette gjennom et grundig strategiarbeid.

Utvikle egen identitet og toppidrettskultur sammen med ny arena definerte vi som svært viktige elementer å iverksette, for å nå visjonen. Dette harvi jobbet langsiktig med og har etablert det vi mener er mulig i dagens organisering. Nå er det nødvendig å ta neste steg, hvor vi skal bety noe for alle håndballspillere og klubber i Bergen. Vi ønsker å være den samlende enheten med vår kompetanse gjennom profesjonell drift i alle ledd. (Sport, administrasjon, styrearbeid, salg/markedsføring, arr. o.s.v.)

Spillerutvikling vil stå sentralt og vi vil bygge bærekraftige miljøer gjennom samarbeid med breddeklubbene. Dette krever at vi forsterker vår egen identitet og nøytralitet med tanke på navn og farge. Dette er også viktig med tanke på det kommersielle. Kravene til økonomisk vekst er krevene og vi må ha et større nedslagsfelt enn Fyllingsdalen for å ivareta og videreutvikle en forsvarlig økonomisk ramme som kreves i dagens toppklubbsatsing. Vi må derfor gjøre skiftet fra en bydelsklubb til en klubb for hele byen.

Arena står også sentralt, Framohallen er dessverre ikke en godkjent hall for elitehåndball og vi spiller her på dispensasjon. Vi må få på plass nyhall og er som kjent godt i gang med dette arbeidet. Med bakgrunn i både den sportslige satsingen og det kommersielle, ønsker vi en mer sentral/sentrumsnær plassering, akkurat nå er Nymark vårt prioriterte område.Dette er bakgrunn for ønske om å tre ut av alliansen.

Prosess.

Vår visjon, verdier og planer har vært synliggjort gjennom styrebehandling og årsrapporter behandlet på alle våre årsmøter siden 2014 og gjennom hele prosessen rundt dette strategiske valget har vi vært transparent.

Høsten 2020 startet vi en prosess med tanke for neste steg mot vår visjon en toppklubb for hele Bergen og etablerte en tverrfaglig arbeidsgruppe hvor også NHF regionalt deltok, for å skissere ulike muligheter.

Dette arbeidet er en opralisering av strategien vår og en del av det grunnlaget som danner rammen for etablering ny klubb og vi startet forankring av dette arbeidet i januar 2021.

På dette tidspunktet ble bl.a. både Fyllingen Bredde og Fyllingen IL v/ Alliansen invitert til informasjonsmøter og dialog. Disse er fulgt opp med andre møter /dialog i ettertid.

Videre har vi hatt god dialog med NIF for å sikre en riktig og god prosess i FyllingenBergens ønske om å tre ut av alliansen.

NIF har bekreftet at følgende fremgangsmåte er mulig:

Med minimum 2/3 flertall i alletre årsmøter(Fyllingen IL alliansen, Fyllingen håndball og Fyllingen håndball elite), kan det vedtas å la Fyllingen Håndball Elite få tre ut av idrettslagsalliansen. De to øvrige idrettslagene fortsette som tidligere.

Vennlig hilsenStyret FB